تعاریف برخی از واژگان و اختصارات در صنعت توریسم

آژانس های بند الف به کدام دسته از آژانس های گفته می شود ؟ آین آژانس ها تحت نظارت مستقیم […]