ارز مسافرتی مصوبه سال 1397

                                                                                            با توجه به این‌که نرخ ارز مسافرتی با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت ندارد، مسافران ایرانی که قصد […]