این کلیسای تاریخی در سال هشتصد و پنجاه و سه میلادی ساخته شده است. پنجره های این کلیسا توسط نقاش بنام اروپایی مارک شاگال منقوش شده اند.

نقشه گوگل

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: